Krav til teknologiplatform

KravBeskrivelse
Koden skal udvikles efter "best practice" for den valgte platformFor objekt-orienterede web-udviklingsmiljøer betyder dette kendskab til: 
• S.O.L.I.D. 
• Design Patterns 
• Web application security 
Og mere generelt: 
• Forståelig og læsbar kildekode 
• Navngivning i koden der så videt muligt følger OIO standarden for navngivning 
• Koden gemmes i Systemforvaltnings versionsstyringssystem 
Generelt anvendes nyeste C#.NET og web-teknologier som indgår som standard komponenter i Microsoft .NET platformen.
Videreudvikling skal kunne foretages via Microsoft.NET C#Løsninger skal kunne udbygges og videreudvikles med anvendelse af Microsoft.NET C#, selv hvis de ikke fra start er udviklet med disse værktøjer
Godkendelse når der ikke anvendes "best practice"Hvor der på den givne platform ikke findes en ”best practice” for løsning af et givent problem, tilstræbes det at anvende et veldokumenteret mønster, hvor et sådant findes. Det valgte mønster godkendes/reviewes af STAR.
Godkendelse af 3. parts komponenterAnvendelse af 3. parts komponenter der pålægger STAR en fremtidig licensudgift, må kun anvendes ved forudgående accept fra STAR. Det tilstræbes at udvikle sådanne standardkomponenter hvor sådanne er tilgængelige, frem for at udvikle selv. Se også /wiki/spaces/CITY/pages/1919451245
Onlineberegning og realtid tilstræbesBeregningstunge applikationer kan dog anvende batch kørsler for på forhånd, f.eks. dagligt, at have beregnet de ønskede datasæt. Anvendelse heraf afstemmes med forretningskrav