Kommunikationsside til moderniseringen af JobAD Service til JobAnnonceService

Denne side henvender sig til de eksterne aftagere af webservicen JobannonceService, som erstatter JobAdService.

Her kan man holde sig opdateret med udmeldinger fra STAR, få vejledning til bl.a. adgang til Jobannonce-service ved hjælp af et funktionscertifikat, beskrivelser af snitfladeændringer mv.

Jobcentrenes og a-kassernes fagsystemer kan finde samme form for information i Confluence: https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/ISB/pages/3896115201

 

JobAD er blevet erstattet af ny JobAnnonceservice, som opdateres :

 1. JobAnnonceService version 1 (release 2023-3)

  1. https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/FYS/pages/4023386657

 2. JobAnnonceService version 2 (release 2024-4)

  1. https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/FYS/pages/4324458548

 

Versionshistorik af betydning for eksterne

Anvendes ved ændringer, der har betydning for eksterne.

Relevante datoer og actions for aftagere af JobannonceService

Overskrift

Beskrivelse

Datoer for påvirkning

“To-Do” samt info links

Overskrift

Beskrivelse

Datoer for påvirkning

“To-Do” samt info links

Udfasning af eksisterende JobAdService i produktion

SOAP basseret JobAD erstattes med REST-version - og hedder fremover: JobannonceService

16-09-2023Ibrugtagning af JobannonceService v. 1 i produktion

Ibrugtagning af løsningen

16-09-2023

Varsling af eksisterende eksterne JobAd-aftagere med tilslutningsaftale med STAR

Udsendelse af e-mail med varsling af udfasning og overgang til JobannonceService version 1

I løbet af april/maj 2023

Alle Aftagere skal indgå ny tilslutningsaftale:

Tilbagemelding fra eksisterende eksterne JobAd-aftagere med tilslutningsaftale med STAR

Tilbagemelding om, hvorvidt den eksterne aftager ønsker at overgå til JobannonceService og indgå en ny tilslutningsaftale

Frist fastsættes i forbindelse med udsendelse af varsling.

Adgang til testmiljø i forhold til eksisterende jobannoncefunktionalitet

Udsendelse af e-mail om adgang til testmiljø til aftagere, der har indgået tilslutningsaftale om brug af JobannonceService version 1

 

 

Test fra: 15-06-2023

 

Arbejdsgang for Aftagere der skal have certifikat til:

Beskrivelse af Test- og Produktionsmiljøer:

Udmelding af tider til test

Overblik over mulige testtider for eksterne aftagere

Udmeldes i forbindelse med adgang til testmeljø

Link til underside afventer

Test med STAR for eksisterende eksterne aftagere med tilslutningsaftale med STAR, som indsender jobannoncer

Test med STAR for aftagere der indsender jobannoncer, og som har bestilt testtid

Afventer udmelding af tider til test

Eksterne aftagere booker tid til test med STAR.

Klargøring til produktion den 16-09-2023

Når den enkelte leverandør er klar til at produktionssætte, skal de indsende besked til Systemforvaltningen. Indmeldingen skal ske så hurtig, at aftager er klar, så alle certifikater kan nå at blive klargjort til den 16-09-2023.

Fra 15-06-2023 - 16-09-2023

 

Tilføjet link til velkomstside JobannonceService (version 2)

Vil kunne bruges på testmiljøer fra 'Datoer for påvirkning'

29-07-2024

 

 

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger omkring baggrund, implementeringsforløb, afgrænsning af modernisering mv. findes via nedenstående links:

Påvirkning af eksterne aftager

I forbindelse med, at JobAD flyttede til Virksomhedsindsats (forretningsområde i DFDG), blev aftagere af JobAD-webservice påvirket af følgende:

 • Tilgang/adgang for aftagere til at tilgå webservice (brug af funktionscertifikater)

 • Webservicenavn

 • Webservicemetodenavn

 • Typebetegnelser i snitfladebeskrivelserne

 • Forretningstermer i snitfladebeskrivelserne

 • Selvstændig webservice til udstilling af kodelister

 • Fejlkoder

Se også nederst på siden.

Test- og Produktionsmiljøer

Testmiljø

I forbindelse med test mod STARs testmiljøer vil aftagere skulle benytte sig af et testcertifikat i kald til service/servicemetoder. Placering af miljø og hvilket testmiljø, der skal benyttes, vil blive opdateret løbende her på siden / underliggende sider i takt med, at servicemetoderne bliver tilgængelige).

Aftager vil få fremsendt et testcertifikat af STARs systemforvalter i tilfælde af, at man som aftager ikke kan få udstedt et test OCES3 organisations certifikat eller OCES3 system certifikat (se mere herom på undersiden) .

Produktion

Certifikat

I forbindelse med tilgang til STARs webservice/webservicemetoder på jobannonceområdet i Produktion blev flyttet (den 16-09-2023), skal aftagere benytte sig af et OCES3 organisations certifikat eller OCES3 system certifikat for at tilgå den nye JobannonceService. I den forbindelse er det vigtigt, at certifikatet navngives med CVR-nr+Virksomheds navn+Systemnavn.

I tilfælde af at man er leverandør af et system/applikation til flere kunder, der skal benytte JobannonceService, er det kun påkrævet af have et OCES3 organisations certifikat eller OCES3 system certifikat - men tilladt at have et pr. kunde.

Systemer der ikke har eget OCES-certifikat

Hvis der er tale om en eksempelvis udenlandsk leverandør, som ikke kan fremskaffe et OCES3 organisations certifikat eller OCES3 system certifikat for systemet, er det påkrævet af leverandøren at skaffe et OCES3 organisations certifikat eller OCES3 system certifikat pr. kunde, således at sporingen i forhold til oprettelse / opdatering af jobannoncer kan kobles tilbage til den specifikke kunde / bruger.

“Banke-på” - flowet

Man kunne som aftager få mulighed for at udføre 'Banke på' flow i produktion i tidsperioden datointervallet 15-06-2023 til 16-09-2023 efter endt test/klarmelding

I produktion udføres samme fremgangsmåde som i punktet

Ændringer for eksterne og interne serviceaftagere af eksisterende JobAd service, som fortsat ønsker at kunne hente og registrere data

For at det - for eksisterende aftagere - gøres så smidigt som muligt at komme over på den nye snitfladeudstilling fra forretningsdomænet Virksomhedsindsats, ændres der så vidt muligt ikke ved selve udstillingen.

Det, der bliver udført i forbindelse med implementeringen af servicen JobannonceService (tidligere JobAD Service) på Virksomhedsindsats forretningsområdet, er følgende:

 • Navnet på servicen ændres fra JobAdService til i stedet at hedde JobannonceService.

 • Udstilling af denne service vil blive udstillet af Virksomhedsindsats forretningsområdet

 • Fra tidligere at benytte brugernavn og adgangskode til at få tilgang til servicen skal man fremover benytte funktionscertifikat som det ligeledes gør sig gældende, for alle de andre DFDG udstillede services.

 • Navngivning i snitflader rettes til dansk, herunder metodenavne, indhold i hhv. request og response, kodelister, beskrivelse af felter mv.

 • Servicemetoderne CloseJobAsUser og DeleteJobAsUser på JobADService genimplementeres ikke, da man i forbindelse med skift til sikkerhed med funktions certifikat fra tidligere brugernavn og adgangskode vil få informationerne fra funktionscertifikatet.

 • Kodelisten DriversLicence videreføres ikke. Man skal som aftager i stedet benytte kodelisten JobSearch.DriverLicenseTypeCodeList.

 • Kodelisten WeeklyWorkTimeTypes videreføres ikke. Man skal som aftager i stedet benytte kodelisten Virksomhedsindsats.UgentligArbejdstidTypeCodeList

 • Ny kodeliste tilføjet til jobannonce JobannonceEgenskabTypeCodeList (inkludere tidligere kørekort type “villig til at bruge egen bil” A10, identifkatior 11)

 • Aftagere af organisationstypen “Virksomhed”, vil ved release ikke længere have lov til at kalde denne servicemetode GetTicket

 • Det vil være muligt at angive om Jobannoncen vedrører en ansættelse i Staten, Region, Kommune 

 • Ved angivelse af UgentligArbejdstidsType “Deltid” skal der angives et time interval

 • Det vil ikke være muligt at tilgå JobannonceServicen, hvis virksomheden er konfliktramt.

 

 

Kodelisterne er tilgængelige på Virksomhedsindsats.CodeLists

Fremadrettet brug af funktionscertifikat ved kald af den nye JobannonceService

Sikkerhedsmodellen er den samme som for DFDGs øvrige services, se eventuelt yderligere om denne på STARs sikkerhedsmodel.