Nationale og overnationale bestemmelser

0. Databeskyttelsesregler

Behandlingen af personoplysninger i DFDG, Jobnet, VITAS og STARs øvrige it-systemer skal ske inden for rammerne af gældende dansk lovgivning og EU-forordninger, der gælder direkte i dansk ret.

0.1 De væsentligste alment gældende regler er følgende:

 • Databeskyttelsesforordningen - EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), der finder anvendelse fra maj 2018
 • Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), der gælder fra maj 2018
 • Forvaltningsloven
 • Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)

0.2 De væsentligste lovregler på beskæftigelsesområdet er følgende:

Der er ikke tale om en udtømmende oplistning.

 • lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • lov om sygedagpenge
 • lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • lov om aktiv socialpolitik
 • lov om fleksydelse
 • de beskæftigelsesrettede dele af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
 • lov om Udbetaling Danmark
 • lov om seniorjob
 • lov om kontantydelse
 • lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang
 • lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
 • lov om skattenedslag for seniorer
 • lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere
 • lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.
 • lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
 • lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Lov om social pension

 • Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

 • Lov om en skattefri seniorpræmie.
 • Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse grupper

En komplet liste over Beskæftigelsesministeriets lovgivning kan ses på www.retsinformation.dk - under ministerieindgangen for Beskæftigelsesministeriet