Fællesoffentlig governance for IT i beskæftigelsesindsatsen

Revision

1.0

Dato

2015-02-05

 

INDHOLD

INDLEDNING

Nærværende notat er et aftalt oplæg til deltagerne i Den fællesoffentlige Dialoggruppe (herefter blot Dialoggruppen) omkring den fremtidige governance i forhold til strategiske og fælles projekter og fælles forretningsarkitektur. Det overordnede formål med denne organisering er at sikre de bedst mulige projektforløb samt en fælles forståelse og et tæt samspil mellem fælles selvbetjeningsstrategi, forretningsarkitektur og de konkrete it-projekter.

Den fællesoffentlige styring omtalt i dette notat understøtter eksisterende kommissorium for Dialoggruppen.

ORGANISERING I REGI AF DIALOGGRUPPEN

DIALOGGRUPPEN

Dialoggruppen er nedsat på baggrund af ØA14 ved kommissorium (J.nr. 2013-0008932), hvori det fremgår, at Dialoggruppens arbejde er funderet og tager udgangspunkt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, den kommunale rammearkitektur og den logiske datamodel, DFDG og i Jobnet.dk – den nationale selvbetjeningsløsning på beskæftigelsesområdet.

Dialoggruppen diskuterer og præsenterer anbefalinger om videreudvikling og vedligeholdelse af fælles eller sammenhængende digitale løsninger på beskæftigelsesområdet.

Udgangspunktet for arbejdet i Dialoggruppen og herunder nedsatte følge- og arbejdsgrupper er de love, regler og betænkninger, som Folketinget vedtager på beskæftigelsesområdet bl.a. i forbindelse med den lovmæssige udmøntning af politiske reformer.

Dialoggruppen har i sit arbejde fokus på, hvordan sammenhængende og effektive digitale løsninger kan understøtte implementeringen af reformer, love og øvrige regler. Den fællesoffentlige governance vil være i stand til at rådgive om, hvorledes sammenhængende og effektive digitale løsninger bedst konstrueres.

For at understøtte dette arbejde nedsætter Dialoggruppen en følgegruppe, der konkret skal drøfte de enkelte projekter og fremme sammenhængen mellem disse.

Dialoggruppen kommer med anbefalinger til implementering af den fællesoffentlige forretningsarkitektur for beskæftigelsesområdet.

Under Dialoggruppen nedsættes en arbejdsgruppe for forretningsarkitektur til at understøtte implementeringen og håndtere den løbende udvikling og vedligeholdelse.

ARBEJDSGRUPPEN FOR FORRETNINGSARKITEKTUR

Arbejdsgruppen for forretningsarkitektur udvikler forslag til fælles arkitekturer og standarder på beskæftigelsesområdet, og servicerer såvel Dialoggruppe som Følgegruppen og de enkelte løsningsprojekter efter behov.

Arbejdsgruppen for forretningsarkitektur udvikler forslag til fælles målarkitekturer, inkl. Standarder og principper på følgende områder:

I første omgang

  • Forretningsarkitektur: Processer og informationer (forretningsbyggeblokke), hvad er fælles for parterne – hvad er specielt for hver part, fælles sprog, domænemodel.

Dernæst

  • Løsningsarkitektur: Systemlandskab, datamodeller for informationsudveksling, integrationsmønstre for transport af data, fælles krav til sikkerhed, stabilitet og kapacitet, datakvalitet og forandringsparathed.

Principperne skal vejlede arbejdsgruppemedlemmer og projektdeltagere i hvilke funktionaliteter og tekniske kvaliteter, de skal vælge til løsningerne. En eventuel fravigelse af et princip skal begrundes, og der skal som udgangspunkt lægges en plan for, hvordan man vil rette op, så der igen bliver overensstemmelse med principperne. Dialoggruppen skal orienteres, hvis der sker fravigelse af principperne, eller det konstateres, at en ny fælles eller sammenhængende digital løsning ikke er i overensstemmelse hermed.

Arbejdsgruppen for forretningsarkitektur nedsættes for et år ad gangen, hvorefter arbejdsgruppen evaluerer formål og værdi, deltagerkreds og omfang af opgaver og på den baggrund indstiller til Dialoggruppen, hvorledes den næste periode anbefales håndteret og bemandet.

FØLGEGRUPPEN

Under Dialoggruppen nedsættes desuden en følgegruppe.

Følgegruppen præsenteres for kommende it-udviklingsprojekter og drøfter løbende disse.

Følgegruppens ansvar er:

  • At bidrage med en faglig drøftelse af indholdet af de enkelte IT-arbejdsgrupper.
  • At bidrage med anbefalinger til eventuelle faglige spørgsmål.
  • At bidrage til forretningsmæssige afklaringer, herunder afgrænsninger i de enkelte projekter, samt at se projekterne i sammenhæng og på tværs af porteføljen og forretningen og komme med eventuelle input til en hensigtsmæssig projekttilrettelæggelse i forhold hertil.
  • At følge status på projekterne.

Deltagerkredsen består af max 12 personer, som KL og AK-Samvirke udpeger fra kommunerne og a-kasserne. Deltagerne skal være henholdsvis jobcenterchefer eller teamledere i kommunerne og afdelingsledere i a-kasserne eller lignende ledelsesmæssige niveau, da deltagerne skal have faglige ballast til at kunne rådgive om faglige emner. Herudover deltager STAR, AK-Samvirke og KL som koordinerende indenfor eget område.

Mødefrekvens: Ca. hver 2. måned.

Varighed: Følgegruppen nedsættes for et år ad gangen, hvorefter gruppen evaluerer formål og værdi, deltagerkreds og omfang af opgaver og på den baggrund indstiller til Dialoggruppen, hvorledes den næste periode anbefales håndteret og bemandet.

STAR varetager formandskabet og sekretariatsbetjeningen af Følgegruppen, herunder udarbejder og vedligeholder oversigt over igangværende IT-arbejdsgrupper samt sikrer den nødvendige dialog mellem Følgegruppen og relevante projektledere. STAR sikrer den tværgående koordinering både på reformer og værktøjer, og herunder at IT-arbejdsgrupperne nedsættes og benyttes så effektivt så muligt og i relevant omfang indgår i tværgående forløb.

IT-ARBEJDSGRUPPER

IT-arbejdsgrupper kan nedsættes enten på foranledning af STAR eller efter anbefaling fra Dialoggruppen og kan omfatte grupper til foranalyse, forretningsafklaringer, faglige eller arbejdsgangsmæssige problemstillinger indenfor et givent område/emne, pilotafprøvning og test. Bemanding af IT-arbejdsgrupper sker i regi af STAR projektleder og efter aftale med henholdsvis KL og AK-Samvirke. Til at understøtte dialogen herom udarbejdes notat ved oprettelse af en ny IT-arbejdsgruppe, der beskriver gruppens formål, varighed, ressourcetræk o.lign.

Deltagere i arbejdsgrupperne er som hovedregel praktikerne, dvs. de medarbejdere der i det daglige arbejder med borgere og systemer.

Mødefrekvens er alt afhængig af opgaven/projektet, og dette, samt det nærmere bidrag, vil blive beskrevet i ovennævnte notat til Følgegruppen i forbindelse med nedsættelse af en given arbejdsgruppe. Her beskrives ligeledes opgavens/projektets forventede varighed og det forventede ressourcetræk på gruppen.

STAR er ansvarlig for og driver de pågældende IT-arbejdsgrupper ved relevante projektledere.

Dialoggruppen kan altid anmode projektlederen om at levere en status/afrapportering af IT-arbejdsgruppens arbejde. 

DE TRE NIVEAUER

Nedenstående figur visualiserer de forskellige strategiske niveauer for grupperne. Formålet er at sikre involvering, input og drøftelser på alle niveauer af den fælles IT-understøttelse. Den specifikke arbejdsgruppe for forretningsarkitektur understøtter alle tre niveauer.