Historie bag IT understøttelsen

DFDG er et system der har en lang forretningsmæssig og teknisk historie, hvor der til stadighed kommer mere til. Disse sider giver et historisk overblik over de vigtigste elementer i den historie.

Tidslinje

Herunder ses milepæle for udvikling og vedligeholdelsen af DGDF online:

2002-2006 AMP, Amanda og Jobnet

I 2002 begyndte Kunden at udvikle Arbejdsmarkedsportalen (AMP) ved siden af det mainframebaserede sagsbehandlingssystem Amanda. AMP blev (som Jobnet.dk og Jobindats.dk) søsat som følge af det politiske forlig om ”Flere i arbejde”, som handlede om etablering af et enstrenget system for beskæftigelsesindsatsen. På dette tidspunkt var beskæftigelsesområdet delt mellem på den ene side kommunerne, der tog sig af de ikke-forsikrede ledige, og på den anden side staten (AF-systemet) og a-kasserne, der tog sig af de forsikrede ledige. AMP var baseret på Microsofts .NET-platform. 

Samtidig etablerede Kunden Jobnet.dk baseret på en strategi om digital arbejdsformidling og en beslutning om, at det blev obligatorisk for ledige at have et digitalt CV. 

I de følgende år blev der lagt mere funktionalitet ind i AMP og i 2005 blev det besluttet, gradvist at lade AMP afløse Amanda som sagsbehandlingsværktøj i AF.

2007-2010 Kommunalreform og ny match

Ved årsskiftet 2006/2007 gennemførtes kommunalreformen, der samtidig afskaffede AF og erstattede det med Jobcenter-systemet. Jobcentrene blev placeret i de nye kommuner, men staten stod fortsat for de forsikrede ledige gennem konstruktionen ”Staten i Jobcenteret”. I 14 kommuner gennemførte man dog en pilotordning, hvor kommunen selv stod for hele beskæftigelsesindsatsen. For at understøtte disse pilotjobcentre blev en del af de underliggende data i AMP også udstillet gennem en række webservices, som skulle benyttes af de kommunale IT systemer for at holde de centrale masterdata opdateret. Starten til DFDG var dermed blevet lagt. 

På dette tidspunkt var det meste af sagsbehandlingsfunktionaliteten flyttet ud af Amanda og over i AMP. Amanda blev endelig lukket ned i efteråret 2008 stort set samtidig med, at det blev vedtaget at give kommunerne det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen på landsplan – dvs. at ”Staten i jobcentret” blev nedlagt og al indsatsen skulle varetages af rent kommunale jobcentre. Beslutningen blev ført ud i livet august 2009. 

I 2009 blev det også besluttet at modernisere den match-model, der anvendes til at kategorisere borgere i forhold til beskæftigelsesområdet. Dette projekt – ny match – medførte en stor omkalfatring af datamodellen for beskæftigelsesområdet og var dermed et meget integrationstungt projekt. Den nye matchmodel blev implementeret i april 2010.

2011-2012 DFDG, selvbetjening på Jobnet

En del af kommunaliseringen var, at kommunerne skulle anvende egen IT i sagsbehandlingen, og dermed var AMPs dage talte. Som forventet var udskiftningen af AMP med kommunal IT en stor opgave, så dette arbejde sluttede først med udgangen af 2011. Samtidig med beslutningen om kommunaliseringen blev en strategi om central selvbetjening på Jobnet.dk stadfæstet med den klare målsætning at selvbetjeningen skulle dække så meget af beskæftigelsesindsatsen som muligt. 

Denne beslutning medførte et stadig større behov for at centralisere data og AMP var da også løbende blevet udvidet med en række webservices, der muliggjorde at aktørerne kunne arbejde med de centrale masterdata. 

I 2010 udarbejdede Kunden en logisk datamodel for området, da der ikke eksisterede en sådan, der var operationaliserbar. Denne model kan findes på wiki.ams.dk

I løbet af 2011, mens nedlukningen af AMPs sagsbehandlerbrugergrænseflade blev planlagt, besluttede Kunden, at webservicedelen og masterdatadelen, som var kommet til at udgøre krumtappen i beskæftigelsesområdets IT, skulle have et nyt navn, så denne del ikke arvede AMPs identitet. Det nye navn blev Det Fælles Datagrundlag – eller DFDG. Bemærk at begrebet “det fælles datagrundlag” går dog juridisk længere tilbage i “lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats”.

I forlængelse af nedlukningen begyndte Kunden at opbygge en såkaldt supportportal. Denne anvender på linje med sagsbehandlingssystemerne webservicekataloget og anvendes primært af Kundens landssupport til test og supportopgaver. 

I forbindelse med overgangen til online indberetninger af jobplaner og aktiveringer heri, samt nedlukningen af jobplanmodulet på AMP, og da a-kasserne endnu ikke har adgang til jobplaner via webservice, har det desuden været nødvendigt, at etablere en midlertidig adgang for a-kasserne til at se jobplaner via AMP.

Baggrund

DFDG binder sagsbehandlersystemerne i kommuner og a-kasser på beskæftigelsesområdet sammen med den centrale selvbetjening på Jobnet.dk og afleverer data til datavarehus til statistik og tilsyn mv.

DFDG udgøres af to webservicekataloger, et til sagsbehandlersystemerne og et til selvbetjening på Jobnet.dk. Derudover findes LandsSupportSystemet (LSS), der er en mere eller mindre rudimentær brugergrænseflade (Microsoft MVC) oven på det sagsbehandlervendte webservicekatalog samt en midlertidig GUI på AMP særlig rettet mod a-kasserne.

DFDG indeholder masterdata for beskæftigelsesområdet. Omfanget af disse masterdata defineres ud fra behovet for data til den centrale selvbetjening samt behovet for fælles (operationelle og opfølgningsmæssige) data for aktørerne på beskæftigelsesområdet. Dette omfang udvides løbende i takt med udbygningen af selvbetjeningen og ændringer i lovgivningen m.v.

DFDG er en Microsoft-baseret web-applikation uden særlige komponenter. Applikationen består af et loadbalanceret webserver-lag og en clustered databasebackend. Hertil kommer en BI-søjle med egne webservere (med Sharepoint) og databaseservere.

DFDG udveksler desuden data med Det Statistiske Datavarehus.

Teknologisk historie

AMP/DFDG har siden fødslen gennemgået en række teknologiske løft og forbedringer, men har stadig en del teknisk gæld.

Webservices har traditionelt været baseret på SOAP, understøttet af WSE 2.0, som bl.a. medfører en binding til Windows Server 2003. Der er dog en omlægning i gang, så alle services understøttes af WCF/SOAP. I forbindelse med omlægningen til WCF omlægges sikkerhedsmodellen endvidere, så vi går fra kun at anvende beskedbaseret sikkerhed til også at tilbyde transportbaseret sikkerhed. Samtidig går vi fra en kombination af VOCES og MOCES (hhv. virksomheds- og medarbejdercertifikater), som er en arv fra AMPs rolle som sagsbehandlingssystem, til FOCES (funktionscertifikater).

DFDG har også et køsystem til distribuering af hændelse og beskeder til aftagersystemerne i ydelsescentre og jobcentre. Dette er en implementering, der delvis (der anvendes pull i stedet for push) lægger sig op ad WSRM-standarden, men som er egenudviklet. Det blev på implementeringstidspunktet vurderet enklere med en pull model, da en push model stiller krav til serviceaftagerne om også at være service udbydere. Der har historisk været en del problemer med korrekt afhentning, hvorfor der er opsat overvågning og alarmer på køerne.

Kommunikationen mellem a-kasserne og DFDG foregår via natlige filudvekslinger i fastlinielængde med et gammelt kodeformat. Det er besluttet at modernisere denne kommunikation i 2012 og 2013, således at a-kasserne fremover anvender webservicekataloget.

Det jobnetrettede webservicekatalog er under modernisering. Disse omlægges til WCF/REST. Jobnet-webservices adskiller sig fra sagsbehandlingswebservices ved at være meget tæt på brugergrænsefladen, og ved at borgernøglen ikke er CPR, men et Jobnet-ID (Jobnet må ikke indeholde personfølsomme data).

DFDG har arvet en del af AMPs opdeling i moduler, hvilket bl.a. afspejler sig i navngivningen og til dels i servicemodelleringen. Der er igangsat en modernisering af webservicekataloget, så det kommer i overensstemmelse med den logiske datamodel og AMS’s principper for webservices.

AMP blev født som et appendiks til mainframen Amanda, hvilket medførte at mange processer var batchbaserede. I de seneste år er der arbejdet målrettet på at gøre alle transaktioner online-baserede, men der er dele af applikationen, der stadig bærer præg af batch-arven. Desuden er der visse batch-operationer, som der fortsat er forretningsmæssigt belæg for.

Koden bag DFDG er skabt i forskellige versioner af .NET – dog alt i C# – og på baggrund af forskellige udviklingsideomer og løsningsarkitekturer. Dette er naturligt for en kodebase, der er 10 år gammel, og som har været gennem flere større omkalfatringer. Ligeledes er dokumentationsniveauet og -kvaliteten for de enkelte dele ikke uniformt.