STARs pejlemærker for hvilke DFDG-datagenopretninger STAR foretager


De overordnede principper fremgår af denne side. En mere detaljeret oversigt fremgår i bilag, der fremgår nederst på siden.

1. Indmelding af sager til datagenopretning

Når der oprettes sager i Fogbugz med bestilling af datagenopretning, skal bestillingen indeholde henvisning til en af kategorierne nedenfor. Sager oprettes under Area: Datagenopretning.

Sagen skal indeholde en udførlig beskrivelse af årsagen til, at STAR / Systemforvalter skal foretage datagenopretning. Hvis det ikke er en begrundelse udfyldt, kan Systemforvalter returnere sagen til sagsopretter med henvisning til dette og bede om begrundelse.

Hvis sagen ikke falder inden for en af kategorierne, skal datagenopretningen godkendes af STAR visitation. 

2. Pejlemærker for datagenopretning på forskellige områder

2.1 Indkaldelser / bookinger / selvbookinger

2.1.1 Eksempel

Fremtidige bookinger (fx måneder eller år ud i fremtiden), der blokerer for registrering og indberetning af selvbooking eller indkaldelser i den mellemliggende periode.

2.1.1.1 Udgangspunkt

STAR/DFDG/SF foretager ikke datagenopretning.

Jobcentret eller a-kassen skal selv annullere/opdatere fremtidige bookinger, hvorefter sagsbehandler kan indkalde eller borgeren kan selvbooke.

Bemærk, at der ikke i DFDG er sammenhæng mellem en planlagt booking og en afholdt samtale. Selvom der i jobcentrets eller a-kassens fagsystem er registreret en afholdt samtale ”før tid”, bør jobcentrets hhv. a-kassens fagsystem være indrettet sådan, at de kan aflyse en planlagt booking – eller sådan, at der ikke kan registreres gennemførelse af en fremtidig aftale uden sagsbehandler først tager stilling til samtaledatoen.

2.1.1.2 Undtagelse

Hvis sagsbehandler i jobcentrets eller a-kassens fagsystem har sat bookingen i en status, hvor det ikke efterfølgende er muligt at opdatere bookingen.

2.2 Afholdte samtaler

2.2.1 Eksempel 1 - forkert aftaletekst

Der registreres forkert aftaletekst i aftalefeltet, herunder tekst der vedrører andre borgere.

2.2.1.1 Udgangspunkt

STAR/DFDG/SF foretager ikke datagenopretning.

Berigtigelse skal ske via jobcentrets eller a-kassens fagsystem – og sagsbehandler skal dér registreres en berigtigelseskommentar (CorrectionComment).

2.2.2 Eksempel 2 - samtaleafholdelse registreres ikke inden for fristen

En afholdt samtale er ikke registreret inden for registreringsfristen ift, samtalens afholdelsesdato.

2.2.2.1 Udgangspunkt

STAR/DFDG/SF foretager ikke datagenopretning af samtaleafholdelsesdatoer, selvom samtalerne registreres efter fristen for registrering.

Den registrerende a-kasse eller jobcenter må i stedet i aftalefeltet (AgreementDescription) anføre den faktiske samtaledato.

2.3 Aktiviteter i Min plan

2.3.1 Eksempel

Aktiviteter (fx kursusaktiviteter, virksomhedsrettede aktiviteter eller mentoraktiviteter) registreret med forkerte oplysninger.

2.3.1.1 Udgangspunkt

Sagsbehandler korrigerer selv fra egne fagsystemer, herunder ved at annullere aktiviteter med årsag fejloprettet og registrere dem på ny.

2.3.1.2 Undtagelse - aktiviteter der ikke er indlæst i KSS ved leverandørskift

STAR/DFDG/SF’s datagenopretninger foretages som udgangspunkt ved, at STAR annullerer aktiviteter med årsag fejloprettet, hvorefter sagsbehandler selv skal indtaste aktiviteten korrekt i eget fagsystem.

I forbindelse med jobcentrets skift af leverandør kan der være aktiviteter, der fremgår som gældende i DFDG, der ikke kan/er indlæst på en måde i jobcentrets fagsystem så de kan redigeres af en sagsbehandler.  I sådanne tilfælde kan STAR/DFDG/SF også foretage datagenopretning.

2.3.1.3 Undtagelse - dubletter m.v. af løntilskudsaktiviteter, der medfører at dagpengeforbrug tælles dobbelt i a-kassernes fagsystemer

Hvis løntilskudsaktiviteter er registreret "dobbelt" i jobcentrets fagsystem, er det som udgangspunkt jobcentret selv, der skal annullere evt. fejloprettede aktiviteter (status sættes til annulleret med årsagskode fejloprettet).

Hvis jobcentret ikke kan dette, kan sagen sendes til datagenopretning via Manuscript (sagen oprettes i Project: "Produktion", Area: "Datagenopretning" og sagen assignes til "STAR - SPOC".

I sagen skal vedlægges mail eller brev (fx fra jobcenter til a-kasse), hvori det tydeligt er angivet, hvilken aktivitet, der skal slettes (i praksis bliver aktiviteten i DFDG annulleret med årsag fejloprettet). Hvis det ikke fremgår af Manuscript-sagen vil den blive returneret til sagsopretter med henblik på sagsopretters yderligere oplysning af sagen.

2.4 Fritekstfelter i Min plan

2.4.1 Eksempel 1 - forkerte oplysninger på en rigtige borger

Registrering af forkerte oplysninger, men om den korrekte borger.

2.4.1.1 Udgangspunkt

Sagsbehandler registrerer selv berigtigelse fra eget fagsystem, hvorefter den korrigerede tekst vil fremgå i personens Min plan.  En sådan berigtigelse vil ikke have form af en sletning af den forkerte tekst, men i stedet en ny/supplerende tekst, der beskriver, at den tidligere registrerede tekst er forkert.

En sådan berigtigelse opfylder persondatalovens krav (§ 5, stk. 4) om, at oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, snarest muligt skal slettes eller berigtiges.

2.4.2 Eksempel 2 - registrering på anden borger end tilsigtet

Der er i en borgers plan registreret oplysninger på en anden borger end tilsigtet, herunder fx cpr.nr. eller andre fortrolige oplysninger.

2.4.2.1 Udgangspunkt

STAR/DFDG/SF foretager håndholdt datagenopretning og ”erstatter” den forkerte tekst med en tekst i stil med:

”Berigtigelse: Denne version var oprettet ved en fejl og det fejlagtige indhold er slettet – FBxxxxxx”. 

Dermed vil den fejlagtige registrering ikke længere være synlig for borgeren i Min plan.

2.5 Fravær

2.5.1 Eksempel

Fravær er registreret med forkerte datoer eller på forkerte borgere.

2.5.2 Udgangspunkt

Sagsbehandler skal selv slette fremtidigt fravær og opdatere star/slutdato på igangværende fravær.

På afsluttet fravær, hvor start- og slutdatoer ikke kan redigeres på grund af valideringer i KSS eller DFDG, kan berigtigelse ske ved, at kommentarfelterne på fraværsforholdet opdateres med tekst om den ønskede berigtigelse - eller om at fraværet har været registreret ved en fejl.

2.5.3 Undtagelse

STAR/DFDG/SF datagenopretter alene historiske fravær, hvis fraværet har betydning for borgerens ret til ydelser.

Der kan også være behov for datagenopretning, hvis der er tale om, at a-kasse eller jobcenter ikke kan redigere fraværstypen.


2.6 Kontaktgrupper

2.6.1 Eksempel - forkert kontaktgruppe

Personen er registreret med forkert kontaktgruppe – eller står registreret med en åben kontaktgruppe, der efter jobcentrets vurdering skulle have været lukket.

2.6.1.1 Udgangspunkt

STAR/DFDG/SF datagenopretter ikke kontaktgrupper.

2.6.1.2 Undtagelse - fleksjobvisiterede

Ift. fleksjobvisiterede har STAR/DFDG et batchjob, der skifter personen mellem kontaktgruppe 7 (ledig fleksjobvisiteret) til kontaktgruppe 10 (fleksjobansat), når fleksjobansættelsen påbegyndes (passerer startdato på fleksjobaktiviteten) og afsluttes (passerer slutdato på fleksjobaktiviteten).

STAR/DFDG/SF foretager – i det omfang sagsbehandler ikke selv via eget fagsystem kan – datagenopretning på fleksjobaktiviteter således, at batchjobbet kan foretage kontaktgruppeskift som forudsat.

2.6.1.3 Undtagelse - seniorjob

Hvis jobcentret ved en fejl ikke får lukket borgers kontaktgruppe ifm. ophør i en seniorjob, foretager STAR/DFDG/SF datagenopretning, da kontaktgruppens start- og slutdato har betydning for borgerens rettigheder i dagpengesystemet.

2.6.2 Eksempel - flere samtidigt åbne kontaktgrupper på en borger

En person er registreret med flere åbne KG på én gang (kan fx ske på grund af eksterne kald der sker samtidig med at DFDG åbner/lukker KG i interne afledte processer). Dette ses oftest i sygedagpengesager.

2.6.2.1 Udgangspunkt

STAR/DFDG/SF har et oprydningsjob, der dagligt datagenopretter KG.

2.6.2.2 Undtagelse

Hvis en person har haft mere end én åben KG i mere end 1 hverdag, sendes sagen til SF til datagenopretning.

2.6.3 Sygedagpengesager oprettes i DFDG med en anden KG, end jobcentret forventer (ud fra registreringen i KSD)

Uanset hvilken sagstype som KSD indmelder til DFDG, er det DFDG, der ud fra forretningsregler oprindeligt aftalt med eDagpenge, KMD og Schultz beslutter, om der oprettes KG 24 (Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse) eller KG 25 (Sygedagpengemodtager fra ledighed). Forretningsreglerne er beskrevet på den relevante release-underside til siden IllnessRecoveryInformationService.

Vi foretager ikke datagenopretning af sygedagpenge-kontaktgrupper foranlediget af forskelle i KSD-sagstyper og DFDG-kontaktgrupper, da registreringen ikke har betydning for borgerens kontaktforløb.

2.7 A-kassemedlemskab

2.7.1 Udgangspunkt

Som udgangspunkt håndterer a-kasserne selv registrering og opdatering af a-kassemedlemskab via servicekald til DFDG.

2.7.2 Undtagelse

Hvis en a-kasse (a-kasse A) (fx ved en fejl) har recall'et en medlemsregistrering og personen aktuelt er medlem af en anden a-kasse (a-kasse B), kan a-kasse A ikke selv genoprette den historiske medlemsperiode via webservicekald til DFDG.

Der kan i disse situationer indmeldes sager til Systemforvaltningen med henblik på datagenopretning således, at personens tidligere a-kasse kan indberette fx dagpengetællere og FLEUR-oplysninger, når medlemsperioden er datagenoprettet i DFDG.


2.8 Invalide data ift. den datastruktur en service tillader

Hvis en fx en Get-metode ikke kan returnere data, fordi der - formentlig i fortiden - er indrapporteret data til DFDG, der ikke matcher de datatyper, der kan udlæses gennem servicen kan SF/DFDG foretage datagenopretning.

2.8.1 Eksempel - invalide e-mailadresser på konverterede aktiviteter

GetActivity i ActivityService kan ikke udlæse aktiviteter, hvis der (fx via gamle services med anderledes valideringer) er indrapporteret data, der falder for de aktuelle valideringer.

Det gælder fx e-mailadresser, hvor en fejlbesked kan se ud i tråd med:

Inner exception: { Ingen client-side inner exception }
Message: The 'http://service.bm.dk/pjaktass/2014/01/29/ContactInformation/:EmailAddressIdentifier' element is invalid - The value '"Navn Navnesen" <email@adresse.dk>' is invalid according to its datatype 'http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/:EmailAddressIdentifierType' - The Pattern constraint failed.


Fejlen skyldes en gammel konvertering af aktiviteter via en nu udgået service, hvormed der kommet "dårlige" data ind i DFDG.


2.9 A-kassens udkast til Min plan

2.9.1 Udgangspunkt

STAR/DFDG/SF datagenopretter ikke i fritekstfelterne/udkast-beskrivelsen, hvis a-kassen har skrevet forkert tekst eller planforslag, der vedrører et andet medlem, end det medlem det var tilsigtet.

Berigtigelse skal i stedet ske ved at a-kassen fra sit fagsystem udarbejder nyt udkast til Min plan (og sender til jobcenter og medlem via DFDG) - og deri indskriver, at der skal ses bort fra tidligere fremsendte udkast, fordi det blev registreret ved en fejl.

2.9.2 Undtagelse

STAR/DFDG/SF foretager datagenopretning, hvis der i det fejlregistrerede udkast indgår navn eller cpr.nr på et andet medlem.


2.10 A-kassens krav til jobsøgning til dagpengemodtagere

2.10.1 Udgangspunkt

STAR/DFDG/SF datagenopretter ikke i forkert indberettede krav til jobsøgning, hvis a-kassen har skrevet forkerte krav eller indberettet på et andet medlem end tilsigtet.

Berigtigelse skal i stedet ske ved at a-kassen fra sit fagsystem sletter de forkert indberettede krav - og derefter indberetter de korrekte krav til jobsøgning.


2.11 Information om jobcentrets adresse, åbningstider og telefontider

2.11.10 Udgangspunkt

Jobcentret opdaterer selv oplysninger om jobcentrets/subjobcentrets adresse, åbningstider og telefontider via kald af JobCenterService.

Jobcentret opdaterer også selv oplysninger om det tekniske hovedjobcentret (ender på 00). Dette sker ved at jobcntret foretager opdateringen på det forretningsmæssige hovedjobcenter (ender på 01), hvorefter DFDG synkroniserer adresse m.v. fra denne registrering til det tekniske hovedjobcenter. 


2.12 Overtagelsesdato for integrationsansvar - AsylumtransitionDate

2.12.1 SF datagenopretter 

STAR/SF datagenopretter AsylumtransitionDate, da der ikke er webserviceunderstøttelse af dette.

Tidligere sag FB133546


3. Bilag om datagenopretning og webserviceunderstøttelse af datagenopretninger

I tilknytning til STARs, KLs og Danske A-kassers udarbejdelse af notatet Dataansvar for det fælles it-baserede data-grundlag (DFDG) på beskæftigelsesområdet er der der udarbejdet konkrete bilag til kommuner hhv. a-kasser om hvilke datagenopretninger, der er it-understøttelse til i DFDGs webservicesnitflader - og hvilke datagenopretninger som STAR og STARs systemforvalter bistår med.