S. EESSI

EESSI er en forkortelse for ”European Exchange of Social Security Information”. EESSI udspringer fra et tværeuropæisk digitaliseringsprojekt, som omfattede ca. 5.000 institutioner og myndigheder i EU/EØS på socialsikringsområdet, heraf 137 i Danmark. Implementeringen er forankret i EU-forordningen 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger og EU-forordning (EF) 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004. Digitaliseringsprojekt var forankret i EU-Kommissionen, og skulle sikre at relevante myndigheder og institutioner i samtlige EU/EØS-lande kan udveksle digital information på det sociale sikringsområde. Ansøgninger, afgørelser, mv. som indgår i sagsbehandlingen inden for områderne sundhed, pension, arbejdsskade og familieydelse, skal således kunne udveksles elektronisk mellem sociale sikringsinstitutioner i EU/EØS.

Forordningen 883/2004 fastsætter EU-borgeres rettigheder til sociale ydelser på tværs af EU/EØS-landene mens gennemførelsesforordning 987/2009 pålægger de enkelte myndigheder i alle EU/EØS-lande at opretholde den underliggende EESSI infrastruktur samt at kunne håndtere de fælleseuropæiske blanketter gennem et digitalt sagshåndteringssystem, baseret på egen udvikling eller på det tværeuropæiske fælles produkt (RINA).

EU-forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger omfatter hovedparten af ydelser, der gives på baggrund af sociallovgivning, herunder sundhed, pension, lovvalg, arbejdsløshed, sygedagpenge, arbejdsskade og familieydelser. Kontanthjælp eller tilsvarende er ikke omfattet. Forordningen sætter bl.a. rammen for:

 • Hvorledes borgeren får tilkendt pension, hvis borgeren har arbejdet i flere lande
 • Hvem der skal betale dagpenge, hvis borgeren er grænsearbejder
 • Hvem der skal betale familieydelser, hvor borgerens børn bor i et andet land
 • Hvem der skal betale, hvis borgeren bliver syg eller kommer ud for en ulykke under et midlertidigt ophold i udlandet.

Med udgangspunkt i en fælleseuropæisk kommunikationsstruktur og strukturerede elektroniske dokumenter (SED) er hensigten, at digitalisere samtlige socialsikringsblanketter, der tidligere blev udvekslet fysisk mellem myndigheder på tværs af EU/EØS. Dette betyder, at samtlige ansøgninger, afgørelser, rettighedsdokumenter og meddelelser, som indgår i forbindelse med tilkendelse af sociale ydelser under sociallovgivningen, fx ydelser ved barsel, invaliditet, alderdom, efterladelse, arbejdsulykke, erhvervssygdom, dødsfald, arbejdsløshed, efterløn og familieydelser fremover, udveksles digitalt.

Formålet med EESSI var at sikre, at samtlige medlemslande i EU/EØS sender og modtager sociale data i en standardiseret form baseret på et tværeuropæiske ønske om et tættere og mere effektivt samarbejde mellem de sociale sikringsinstitutioner i EU/EØS, med henblik på at understøtte arbejdskraftens frie bevægelighed. EESSI har således til formål at ensarte og digitalisere sagshåndteringen og udvekslingen af beskeder og dokumentation, mellem relevante myndigheder på tværs af EU/EØS.

Samtlige medlemslande forpligtede sig til at implementere og bruge det kontakt- og udvekslingsadgangspunkt (AP), der blev leveret af EU-Kommissionen eller vores eget nationale AP, så længe projektet overholder krav og specifikationer, som er defineret af EU-Kommissionen. EU-Kommissionen leverede grundlæggende software til et dataudvekslingsadgangspunkt i overensstemmelse med gældende standarder og regler for udveksling af følsomme oplysninger.

Idriftsættelsen af EESSI har således været det centrale punkt i Danmarks bidrag i den tværeuropæiske deltagelse af et effektivt grænseoverskridende samarbejde mellem socialsikringsinstitutionerne i EU/EØS. Implementeringen og driften understøtter realiseringen af det digitale indre marked, og øger samarbejdet og optimerer dagligdagen for borgere, virksomheder og organisationer, gennem interoperabilitet på tværs af landegrænserne i et mere gennemsigtig, verificerbart og dokumenterbart miljø, der styrker beskyttelsen af de sociale rettigheder for borgere, som udøver mobilitet i hele Europa.

Nationalt EESSI digitaliserings- og implementeringsprojekt

Det bør indledningsvis noteres, at implementeringsprojektet oprindeligt blev initieret med dansk deltagelse og foranalyse i 2006. Dette blev skrinlagt i 2012 henset strukturelle mangler og EU-leverancernes varierende kvalitet, efter aftale med DIGST. EU Kommissionen re-initialiserede projektet i 2015 og det efterfølgende nationale IT-projektet blev igangsat i 2016 og lukkede ultimo 2020, efter tilfredsstillende implementering og distribution af EESSI infrastrukturen.

Det nationale IT-projekt var et forudsætningsprojekt og omfattede følgende aktiviteter:

 • Erhvervelse af hardware til installation af det nationale Access Point og sagshåndteringssystemet, kaldet RINA, plus erhvervelse af infrastruktursoftwarelicenser, der er nødvendige for installation, drift og tilslutning af det nationale Access Point til EESSI Core Service Platform.
 • Installation og konfiguration af EESSI Access Point inklusive ikke-produktionsmiljøer.
 • Distribution, installation og konfiguration af RINA.
 • Udvikling og implementering af nationale applikationer for at muliggøre forbindelse til det nationale adgangspunkt enten med eller uden brug af RINA-komponenter.
 • Udvikling og forankring af setup dækkende datasikkerhed og GDPR.

Projektet var en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings EESSI program, som foruden projektet i forhold til knudepunkt (AP) og gateway (GW) ligeledes omfattede tilpasning og distribution af sagshåndteringssystem RINA, samt lokale og nationale tilkoblingsprojekter. Sidstnævnte har været organisatorisk forankret i de enkelte ressortministerier, hvis lovområde er omfattet af forordningen og er således uden for nærværende rapporteringsområde.

Det nationale knudepunkt er en forudsætning for, at de danske institutioner kan løfte deres opgaver korrekt efter forordningen. Det er derfor en væsentlig del af dette projekt, at knudepunktet implementeres i overensstemmelse med de aftaler der er indgået med de berørte parter og efter den tidsplan, der er givet dels af forordningen, dels af nationale ønsker.

Projektets overordnet formål var således at sikre etablering af en solid infrastruktur, som sætter danske sociale sikringsinstitutioner i stand til at varetage sagsforvaltningen af vandrende arbejdstagere og bidrage til indsatsen med kontrol af sociale ydelser, herunder udveksling af sociale data mellem sociale sikringsinstitutioner i EU/EØS.

EESSI-kerneplatformen vedrørende den elektroniske kommunikation har således succesfuldt understøttet overgangen fra papir til digital kommunikation og mindsket varigheden af parallelle procedurer med både papir og elektronisk udveksling. Dataudvekslingen udføres nu ved hjælp af foruddefinerede meddelelser (Strukturerede Elektroniske Dokumenter) og i overensstemmelse med de forretningsregler og procedurer, der er aftalt af medlemsstaterne (EU/EØS) for området.

Succeskriteriet bag forordningen er, at samtlige medlemslande i EU/EØS sender og modtager sociale data i en standardiseret form. Medlemslande blev således initialt pålagt at etablere (mindst) et knudepunkt og sikre tilkobling af alle nationale kompetente sikringsinstitutioner, etableringen af et nationalt knudepunkt og tilhørende gateway, til udveksling af sociale data mellem sociale sikringsinstitutioner i EU.

Projektets mål og succeskriterier

Projektets mål

Beskrivelse

Succeskriterier opfyldt

Overholdelse af Danmarks nationale forpligtelser i forbindelse med tiltrædelse af EU-forordning nr. 883/2004 og 987/2009.

At danske myndigheder bliver i stand til at udveksle sociale data elektronisk med myndigheder i de øvrige EU-medlemslande via et nationalt knudepunkt.

A: Nationalt knudepunkt implementeret og tilgængeligt for alle relevante institutioner til aftalt tidspunkt.

B: Alle relevante institutioner kan tilkobles det nationale knudepunkt og er i stand til at udveksle data elektronisk (inden skæringsfrist).

Elektronisk udveksling af data mellem danske institutioner og myndigheder i de øvrige EU-medlemslande sker i et sikkert miljø og henhold til gældende love og regler for udveksling af persondata

Stabil infrastruktur med registre over tilladte datasæt, forretningsgange og myndigheder, der sikrer homogen transaktionstid og ensartet udveksling af data.

A: Overholdelse af ISO27004

B: Overholdelse af GDPR: Sikkerhedsprocedure for Business Continuity er på plads (Transition og drift)

Nedbringe de tilkoblede institutioners risici i deres lokale EESSI-projekter

Knudepunktet og den tilhørende gateway skal sikre en prisbillig infrastruktur for danske institutioners udveksling af sociale data med institutioner i de øvrige EU-medlemslande

A: Tilgængelig grænseflade med lav kompleksitet og variable tilkoblingsmuligheder

B: Teknisk og forretningskyndig servicedesk er etableret

Disse succeskriterier vurderes således fuldt opfyldt, idet projektets hovedleverance omfattende den tekniske infrastruktur er implementeret og idriftsat. Implementering af applikations-monitorering og udviklingen af national forretningsfunktionalitet, samt den system- og udviklingsmæssige udmøntning i forlængelse af EU-Kommissionens tidligere udeståender, er gennemført.

Projektstatus

EESSI skulle efter planen senest have gået i drift i medlemslandene den 3. juli 2019 (første idriftsættelse den 28. juni for Danmarks vedkommende). EU-kommissionen erkendte imidlertid i foråret 2019, at dette ikke var realistisk og udarbejdede primo maj nyt forslag omkring udskydelse af implementeringen. Forslaget blev godkendt af Den Administrative Kommission (AC) i EU den 27. juni 2019 (Decision E7) og introducerede således en udvidet Transitionsperiode.

Den nationale idriftsættelse blev gennemført 7. oktober 2019 og markerede det centrale punkt i Danmarks bidrag, der giver mulighed for at deltage i et mere effektivt grænseoverskridende samarbejde mellem socialsikringsinstitutionerne. Implementeringen omfattede tilkobling af STAR Brønderslev, Workindenmark, danske A-kasser og ATP. De resterende nationale institutioner (Kommunerne, Gældsstyrelsen, STPS) forventes at tilkoble sig inden udgangen af 2021. Det gælder kommuner og regioner samt Styrelsen for Patientsikkerhed.

Projektet er lukket ultimo 2020 og er overgået til almindelig drift. Afsluttende projektevaluering er indsendt til Statens It-Råd i forbindelse med statusrapporteringen for 2. halvår 2020.

Overdragelse til driftsetup

I STAR har projektteamet og DK EESSI Service Desk gennem projektforløbet forestået såvel udvikling som drift, hvilket fortsætter uændret de kommende år. Det er en beslutning, der er taget i forlængelse af EU-Kommissionens beslutning om at overdrage udviklingsansvaret for sagsbehandlingssystemet RINA til de enkelte medlemslande i EU/EØS pr. 1. januar 2021.

Teamet vil således forestå den løbende vedligeholdelse, videreudvikling og drift efter projektafslutning. Teamet består af fuldtidsallokerede drifts- og udviklingskonsulenter. Der er ligeledes sikret faste ressourcer i STAR’s egen organisationen til sikring af en smidig sammenhæng og kommunikation til de øvrige medlemslande og EU-Kommissionen.

Sikkerhedsforanstaltninger, overvågning og håndtering af incidents på infrastrukturen varetages af DK EESSI Service Desk i samarbejde med Statens It. SIT har ansvaret for standard sikkerhedsforanstaltninger, at overvåge EESSI infrastrukturen mens ansvaret for applikationer på denne er underlagt DK EESSI Service Desk. Ved nedbrud af services er det SIT’s ansvar at drive arbejdet med at bringe infrastrukturen i drift igen. STAR har ansvar for at stille nødvendige ressourcer til rådighed for fejlfinding og eventuelle rettelser i kode eller lignende. STAR varetager ligeledes monitorering og bistår med håndtering af incidents i forhold til institutionernes brug af RINA. I tillæg hertil er driften suppleret af en EESSI sikkerhedsofficer i overensstemmelse med EU-Kommissionens krav. Der er udarbejdet procedurer for sikkerhedshændelser, incidents, GDPR samt selve samarbejdet mellem STAR og SIT. Derudover er der udarbejdet vejledninger til STAR’s operatører, som omfatter instrukser og fejlafhjælpningsprocedurer samt oplæring i monitorering af infrastrukturen.

Det bemærkes at al data, der passerer den nationale EESSI infrastruktur er personfølsom, og at alle sikkerhedsrutiner omfatter nationale (ved SIT) og EU-Kommissionen under ét. Der er ligeledes afholdt gentagne øvelser og foretaget ekstra investeringer i området for at sikre compliance med gældende krav.

EESSI infrastrukturen har været overvåget 24/7 siden primo oktober 2019, hvor samarbejdet mellem STAR’s og SIT’s overvågning i varierende grad, også har været implementeret.

Organisering, roller og ansvar

Beskæftigelsesministeriet overtog ved regeringsskiftet i 2015 myndighedsansvaret for Danmarks tiltræden til EU-forordning nr. 883/2004 og gennemførelsesforordning nr. 987/2009. EESSI-projektet blev myndighedsoverdraget til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), dog således, at STAR er ansvarlig for implementeringen og driften af det nationale knudepunkt, mens Beskæftigelsesministeriet er ansvarligt for overholdelsen af forordningens forpligtelser, herunder at alle danske institutioner er tilkoblet det nationale knudepunkt på den fastsatte ibrugtagningsdato.

Implementeringsprojektet var it-mæssigt forankret i STAR. Ændringer i forretningen, der opstår på baggrund af fortolkninger af forordningens ordlyd, håndteres af departementets juridiske kontor (International & Jura), som har forretningsansvaret for EESSI, mens implementeringen af ændringerne i forvaltningspraksis påhviler den institution og/eller myndighed, der er berørt af ændringen, eller det ansvarlige ressortministerium.

Beskæftigelsesministeriet ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) varetager det nationale systemejerskab for EESSI i Danmark. STAR er således ansvarlig for udviklingen, vedligeholdelsen og driften af det nationale knudepunkt (AP/GW/ADM/MON), samt ansvarlig for driften af sagshåndteringssystemet (RINAone), som p.t. benyttes i samtlige nationale social sikringsinstitutioner.

Det er det enkelte ministerområde, der skal sørge for, at alle de underliggende institutioner, der håndterer social sikring, kan indfri de forpligtelser, der følger af forordningen. Det er Beskæftigelsesministeriets ansvar, at sikre at Danmark som helhed lever op til sin samlede forpligtelse over for EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Såfremt institutionerne skal løse opgaven korrekt, skal Beskæftigelsesministeriet stille et knudepunkt til rådighed – og hvis Beskæftigelsesministeriet skal leve op til sit ansvar, skal knudepunktet tilkobles og anvendes af de omfattede nationale socialsikringinstitutioner. Der er således en dyb gensidig afhængighed på tværs af myndigheder.

Det er vigtigt at understrege, at slutbrugerne af det nationale knudepunkt ikke er hverken borgere eller sagsbehandlere, men systemer. Knudepunktet har ingen funktion uden tilkoblede lokale systemløsninger til sagshåndteringen.

Ansvaret for det overordnede valg af implementeringsstrategi og produkt til den underliggende sagsbehandling (fx RINA) tilfalder alene den kompetente institution. Den enkelte institution fx ATP, Gældsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Kommunerne og A-kasserne er således anvendelsesmæssigt ansvarlige for de it-løsninger, der falder ind under STAR har således ikke en direkte rolle i institutionernes beslutningsproces, eller disses EESSI strategi, herunder afledte økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

STAR har således jf. Forordningens ordlyd, alene haft en koordinerende rolle i forbindelse med Institutionens opkobling til EESSI, mens der dog it-programmæssigt er brugt betydelige ressourcer på teknisk sparring og støtte samt sikring af effektiv opkobling og idriftsættelse samt ledelsesmæssig forankring hos institutionerne.

Institutionerne er ansvarlige for at følge de af EU-Kommissionen opstillede og relevante krav og retningslinjer for installation, konfiguration, brugeropsætning, integrationer til egne systemer samt netværkskonfiguration til sikker kommunikation med det danske knudepunkt. I tillæg hertil er institutionerne ansvarlig for, at institutionens stamdata i Institution Repository (IR) til enhver tid er korrekte og opdaterede. STAR bærer den koordinerende rolle over for EU-Kommissionen, anmeldelsespligten og står formelt som garant for dette setup.

Produktet RINA ejes, vedligeholdes og videreudvikles (pr 31.december 2020) af EU-Kommissionen, herunder tilføjelse af ny funktionalitet, test, versionering, dokumentation og release management kan i samarbejde med EESSI Sekretariatet og eventuelt sammen med øvrige medlemslande fremsætte ønsker om ny funktionalitet i RINA. EU-Kommissionen overdrager ejerskabet til nationalstaterne ultimo 2021.

Det bemærkes, at for nuværende anvender hovedparten (ca. 95%) af de kompetente myndigheder i EU/EØS den af EU-Kommissionen udviklede reference implementering (RINA), mens denne i Danmark indtil videre anvendes af samtlige (100%) nationale socialsikringsinstitutioner.

STAR er operationelt forpligtet til at overholde EU-Kommissionens krav til knudepunktets tilgængelighed og oppetid (TOC Annex II EESSI System Agreements, 2018, p. 4). Det nationale knudepunkt er tilgængeligt for Institutionens RINA 24 timer i døgnet, alle ugens dage, med forbehold for eventuelle driftsafbrydelser til service og vedligeholdelse.

EU-Kommissionen har fastsat krav om, at driften af EESSI dels skal understøttes af en bemandet servicedesk og dels af faste kontaktpersoner, som varetager kommunikation mellem danske institutioner, Kommissionen og de øvrige EU-lande. Det er medlemsstaternes ansvar at afsætte de nødvendige nationale ressourcer, der skal anvendes for at kunne udfylde de påkrævede roller, i forlængelse af mængden af opgaver i de respektive nationale løsninger.

Forordning (EU) nr. 883/2004 og dens forankring i EESSI, har både administrative og tekniske konsekvenser. Der vil således løbende være behov for ændringer i arbejdsprocesser og datasæt i forlængelse heraf.

Der vil således fortsat være behov for ressourcer til understøttelse af EESSI Service Desk og vedligeholdelsesorganisation i STAR. Derudover vil der stadigvæk være udvikling, implementering og derigennem afledt behov for support af EESSI.

STAR varetager ligeledes den tværgående koordinering og implementering af EESSI-projektet på tværs af dansk forvaltning og kompetente danske institutioner. Dette sker dels via fokus- og interessentgrupper, dels ved direkte bidrag til de lokale institutioners opgavevaretagelse.

Primære arbejdsopgaver der varetages af DK EESSI Service Desk


 • Visitering, prioritering og håndtering af incidents og serviceanmodning fra de danske institutioner, EU eller Europæiske partnerlande.
 • Monitorering og fejlsøgning på Knudepunkt, Gateway, institutionssetup (RINA) og besked flow.
 • Reagere på fejl og mangler konstateret via driftsmonitorering, herunder ustabilitet eller identifikation af svagheder. Aktiviteten indeholder national udviklingsaktivitet.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af vejledninger, dokumentation og politikker.
 • Optimering af servicedesk setup, herunder procedure og serviceværktøjer.
 • Ledelsesrapportering af statistik omkring brug og sikkerhed.
 • Security information and event management (SIEM).
 • Videreformidling af spørgsmål og fejlmeldinger i EU’s incidentsystem samt opfølgning herpå.
 • Sikre tilfredsstillende kommunikation til interessenter og institutionerne fx informering om eventuel downtime i andre europæiske landes knudepunkter.
 • Kommunikere med Statens It ved fejlmelding, herunder incidents ved problemer.
 • Udarbejdelse af rapportering (til månedlig Produktionsstatus møde) med baggrund i servicedesk værktøj (incidents og serviceanmodninger).
 • Brugeradministration.
 • Håndtering af Change Management (Test, Acceptance og Produktion).
 • Beredskabsplan, herunder test af Disaster Recovery test.
 • Fejlfinding på EESSI/RINA udviklingsmiljøet (e2e).
 • Ajourføring, opdatering og vedligeholdelse af software på miljøer og infrastruktur.

EU-retlige forpligtelser

I forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om gennemførelse af forordning 883/2004 fastlægges det, at data mellem medlemsstaterne skal udveksles elektronisk så hurtigt og effektivt som muligt med henblik på at lette den fri bevægelighed for vandrende arbejdstagere.

EU-Kommissionen ved Den Administrative Kommission iværksatte EESSI implementeringen, og EU/EØS-landene, herunder også Danmark, har forpligtet sig til, at relevante institutioner kunne tilkoble sig EESSI og sende og modtage socialsikringsdata via et nationalt knudepunkt.

Forordninger (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/2009 er direkte gældende i Danmark, og Danmark er dermed forpligtet til at gennemføre projektet, der sikrer, at vi kan opfylde vores forpligtelse til at sende og modtage socialsikringsdata på tværs af EU/EØS-landene.

Forventninger til fremtiden

Social sikring er et voksende politisk fokusområde og det må derfor forventes, at der vil ske ændringer fremover. EU Forordning nr. 883/2004 er p.t. under revision, men denne forventes ikke at få indflydelse på den eksisterende systemløsning denne gang. Der pågår i øjeblikket et stort arbejde omkring den fremtidige udviklingsstrategi i forlængelse af overdragelse af udviklingsansvaret for RINA til medlemsstaterne.