Gennemgang af byggeblokke

Det fælles datagrundlag opdeles i følgende byggeblokke, for hver byggeblok er beskrevet hvad den dækker.

Byggeblokke

Byggeblok

Beskrivelse

Forretningsdomæne

Byggeblok

Beskrivelse

Forretningsdomæne

DFDG 
Visitering og status

Forretningsdomænet indeholder de kategoriseringer af ledige borgere, som afgør hvilken beskæftigelsesindsats, som personen har ret og pligt til at deltage i. Den primære kategorisering er i de målgrupper, som er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Dette omfatter primært:

 • Tilmelding/afmelding

 • Kontaktgruppe (Målgruppe)

 • Personkategori

 • Screening/Profilafklaring

 • Visitering/Kategorisering/Matchkategorisering

 • Ressourceafklaring og rehabiliteringsvurdering, herunder visitering til

  • (for)revalidering

  • ressourceforløb

  • jobafklaringsforløb

  • fleksjob

  • førtidspension

 • Aktivitetstillæg

 • Beskrivelse af helbredsbegrænsning

 • Lovligt fravær og fritagelser, herunder sygdom og ferie

 • Persongruppe

Visitation / status

YdelseDFDG kontaktforløb

Ledige, som modtager en ydelse, har ret og pligt til at deltage i kontaktforløb hos jobcenteret. Kontaktforløbet er forskelligt for de enkelte målgrupper, og formålet er at planlægge og følge op på beskæftigelsesindsatsen.

 • Planlægning af samtaler og øvrige møder (booking)

 • Afholdelse af samtaler og øvrige møder

 • Ret og pligt

  • Frist- og kravoverholdelse samt udeblivelse

  • Rådighedsvurdering og sanktionering

 • Særlige forløb

  • Opfølgning på SYDP

  • (For)revalidering, herunder opfølgning

  • Ressourceforløb, herunder opfølgning

  • Jobafklaringsforløb, opfølgning

  • Fleksjob, herunder opfølgning

  • Opfølgning på førtidspension

 • Forløb hos anden aktør

 • Progression

Kontaktforløb (excl kommunikation)

DFDG Borgerkommunikation

 • Kommunikation generelt, herunder mellem myndigheder

  • A-kassekommunikation (N)-UPH

 • Borger

  • CPR-data

  • Kontaktdata

 • Dokumentskabeloner og blanketter

 • Huskeservice

 • Dialogmodul

 • Personkommentar (erstattes af dialogmodul)

 • Borgerens fagprofessionelle kontakter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. koordinerende sagsbehandler

Stamdata (del af)

Kontaktforløb (Kommunikation)

Ledelse og administration (del af)

DFDG Borgerrettet indsats

Aftaler mellem borger, jobcenter og a-kasse, som omhandler beskæftigelsesindsatsen er fastholdt i en plan. Alt efter målgruppe, kan der være forskellige krav til planen.

Dette forretningsdomæne omfatter primært:

 • Min plan

  • Uddannelsesplan og uddannelsespålæg

  • Aftale om opfølgning for sygedagpengemodtagere 

  • Rehabiliteringsplan

  • Generel plan

 • Integrationskontrakt

 • Integrationsplan

 • Øvrige planer

I de tilfælde hvor jobsøgning ikke er tilstrækkeligt for at få den ledige i job, eller hvor den ledige har andre problemer af ledighed, kan beskæftigelsesindsatsen indeholde en række andre aktiviteter.

Det omfatter primært:

 • Kurser

  • 6 ugers jobrettet uddannelse

  • Vejledning og opkvalificering

 • Virksomhedsforløb (indsats)

  • Virksomhedspraktik/nyttejob

  • Løntilskudsansættelse

  • Fleksjob

  • Voksenlærling

  • Jobrotation

  • Seniorjob

 • Personlig assistance og hjælpemidler

 • Øvrige aktiviteter

 • Sundhedsindsats

 • Social indsats

 • Mentor

Abonnement til UDB i forbindelse med uddannelsespålæg

Overgivelsesdata omkring asyl

Planer

Tilbud og aktiviteter

DFDG Ekstern kommunikation

Denne silo er at teknisk karakter, da den ikke indeholde forretningsdata men varetager kommunikationen på vores eksterne kommunikationskanaler. 

Siloen vil alene indeholde data omkring transaktionerne den foretager, status for disse.

Den eksterne kommunikation omfatter 

 • SMS - NemSMS

 • Email 

 • E-boks beskeder

 • WSRM

Disse kommunikationskanaler bliver bl.a. brugt af beskedmoduler (SMS. email) , WSRM bliver brugt af alle forretningsområder (Siloer) 

https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/ISB/pages/3294232607

OBS denne silo kunne også anvende stil andre tekniske forhold der er karakteristisk ved de ikke indeholde forretningsdata f.eks. SamlSSOServiceDFDG Jobsøgning og CV (JobSearch)

Det primære fokus i beskæftigelsesindsats er de lediges jobsøgning. Forretningsdomænet indeholder alt relateret til dette.

Dette omfatter primært:

 • CV (denne del er det nye CV fra december 2020 og etableret som Jobsearch siloen)

 • Uddannelsesklassifikationer

 • Kompetenceklassifikationer

 • Planlægning, overblik og kontrol

 • Jobmatch, borgerens jobsøgning (herunder værktøjer)

Det primære fokus i beskæftigelsesindsats er de lediges jobsøgning. Forretningsdomænet indeholder dele relateret til dette.

Jobsøgning

DFDG Virksomhedsrettet indsats

Forretningsdomænet indeholder de services, som tilbydes virksomhederne for at understøtte at ledige stillinger besættes af personer, som kommer fra ledighed.

Det omfatter primært:

 • Jobåbninger (herunder jobannoncer og jobordrer)

 • Rekruttering/formidling/henvisning

 • Støttet beskæftigelse (virksomhedsrettet håndtering, ansøgning, bevilling, refusion til virksomheden)

  • Virksomhedspraktik/nyttejob

  • Løntilskud

  • Fleksjob

  • Voksenlærling

  • Jobrotation

 • Virksomhedskontakt

 • Varslinger (massefyringer)

 • Arbejdsfordeling 

 • Konflikter (strejker og blokader) • Virksomhedsdata

  • CVR

Virksomhedsrettet indsats

DFDG Rammeværk og Infrastruktur

Forretningsdomænet indeholder de lovgivningsmæssige rammer og andre rammer, som er styrende for de processer, systemer med videre, som understøtter beskæftigelsesindsatsen. 

Dette omfatter primært:

 • Persondatalovgivning

 • Registerlovgivning

 • EU-harmonisering

 • Love (blandt andet Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om en aktiv socialpolitik, Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen) 

 • Bekendtgørelser, herunder databekendtgørelse

 • Overordnet organisation (hovedsageligt mellem kommuner, a-kasser og star)

 • Samarbejdsparter 

 • Fællesoffentlige fora 

 • Områdets terminologi

 • Områdets klassifikationer

Forretningsdomænet indeholder data, som er en forudsætning for de processer og systemer, som understøtter beskæftigelsesindsatsen.

Det drejer sig om:

 • Organisation

  • Sagsbehandler/Jobkonsulent

  • Jobcenter

  • A-kasse

  • Øvrige kommunale forvaltninger

  • Sundhedssektoren

  • Uddannelsessektoren

  • Private aktører

 • Henvisning til Anden aktør

Rammeværk

 • WSRM kø

 • Logning

 • Brugerstyring

  • Rolle / rettighed

 • Ledelsesinformation og BI

Beskæftigelsesområdet generelt

Stamdata (del af)

Ledelse og administration (Organisation)

Taxonomi
(Taxonomy)

Forretningsdomænet indeholder ESCOSTAR stillingsbetegnelser (stillingsklassifikationer) (denne del er det nye ESCO STAR fra december 2020 og etableret som Jobsearch siloen)

Jobsøgning

Ydelsesudstilling

Udstiller ydelsesoplysninger fra STARs ydelsesregistrere i DSDW til UDK (via DFDG) til brug for UDKs administation af ansøgninger om Tidlig pension.

Ydelse

EksterneData

Set i forhold til beskæftigelsesindsatsen i regi af STAR så indeholder dette forretningsdomænet eksterne data fra andre forretningsområder som anvendes i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

Disse data omfatte data fra følgende områder og tilhørende organisation:

 • Sundhedssektoren

 • Uddannelsessektoren

 • Virksomheder

 • Udlændinge og integration området

 • CPR stamdata

Disse data vil typisk ikke være direkte udstillet via STAR's servicesnitflader til trediepart men indgår sammen med de øvrige beskæftigelsesdata og i udstilles i denne sammenhæng. 

Typisk sker der ingen behandling eller samkøring af disse data og data behandles bl.a. via STAR's BI platform.

Ekstern data

Rapportering

Forretningsdomænet indeholder rapportering og andre behandlede og beriget data.

Typisk er disse data behandling, beriget og samkøring. Dette bl.a. via STAR's BI platform.

OBS kunne sagtens være en udvidelse til Ydelsesudstilling

Rapporter og andre BI behandlet dataFølgende er ikke mappet til understøttelsen i DFDG:

 • Forvaltning