Forretningsobjekter - domæner

I dette område afgrænses de forretningsdomæner, som beskæftigelsesindsatsen består af. Detaljerede beskrivelser af domænerne findes under "Processer".

Undersider

De vigtigste forretningsobjekter

For beskæftigelsesområdet er følgende forretningsbegreber (objekter) centrale, og de fleste forretningsløsninger på området skal i et eller andet omfang forholde sig hertil:


Figur: Central logisk datamodel


STAR udstiller en logisk datamodel, som kan ses under følgende: 

Kontaktforløb

Kontaktforløb - Kontaktgruppe

Kontaktgruppe er en samlebetegnelse grupperinger, som enten er omfattet af et kontaktforløb eller får en beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Det er dels målgrupper efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) samt andre grupperinger efter denne lov og dels grupperinger efter anden lovgivning (integrationsloven).

Kontaktgrupper, er i ft. it-understøttelsen den absolut mest afgørende kategori, der er styrende for stort al logik i alle systemer (KSS, a-kasser, DFDG, Jobnet m.v.).

 • Visse kontaktgrupper er en samling af 2 målgrupper; i andre tilfælde, er en målgruppe delt i 2 kontaktgruppe. For nærmere oversig se listen af kontaktgrupper.
 • Hverken for kontaktgrupper eller målgrupper er der en entydig sammenhæng til forsørgelsesydelsen

For en lidt uddybet forklaring se: Kontaktgruppe.

Se også: https://star.dk/it/it-administration-i-jobcentre-og-a-kasser/digitale-loesninger-for-jobcentre-og-kommuner/oversigt-over-kontaktgrupper/

Kontaktforløb - Tilmelding og afmelding

Tilmelding er mere præcist, at man står ”tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret”.

 • Andre steder i systemet bruges også andre "tilmeldebegreber" – fx, om en person er tilmeldt et kursus, er tilmeldt en anden aktør, dette der ikke det samme.

En række grupper har pligt til at tilmeldt som arbejdssøgende; men det – i princippet – en ret for alle borgere i landet.

 • Tilmeldingen er udtryk for, at man ønsker jobcenterets hjælp til at finde et (nyt) job – dvs. også folk, der er i job kan stå tilmeldt. I praksis vel delvist overflødigt gjort af CV-banken.

Der er forskellige tilmeldekategorier  der er knytte til tilmeldingen

En række tilmeldekategorier svarer til kontaktgruppe. De særlige tilmeldekategorier er:

 • Ansøger kategorier – kommunikation med ydelsescenterets systemer
 • ‘Uden ydelse’ svarer til KG ‘Uden ydelse’
 • Dimittend

For en lidt uddybet forklaring se:

Ved tilmelding fra Jobnet, bliver visse grupper præsenteret for et forberedelseskema. 

Afmelding:

 • Se Afmelding for en lidt uddybet forklaring
 • Den ledige kan blive afmeldt som følge af et ønske om afmelding, f.eks. grundet at personen er kommet i arbejde.
 • Personen kan dog også blive afmeldt automatisk i forbindelse med specifikke forretningshændelser, der medfører afmelding.
 • Eksempler på hændelser der medfører automatisk afmelding er:
  • Sygemelding. Personen straksafmeldes ved registrering af "Sygdom - sygemelding" - undtagen personer ansat med løntilskud, hvor der ikke straksafmeldes.
  • Personen matches aktivitetsparat af sagsbehandleren i jobcentret
  • Der kommer meddelelse om Dagpengeophør (DO) fra medlemmets A-kasse.
  • Personen er død
  • Personen har ikke længere en CPR postadresse

Kontaktforløb - Visitation

Visitation er en vurdering borgerens beskæftigelses- eller uddannelsespotentiale, dvs. en samlet vurdering af vedkommendes arbejdsmarkeds/uddannelsesmæssige relevante ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder. Der er 4 forskellige visitationskategoriseringer:

 • Kontant- og integrationsydelsesmodtagere (visitationskategori)
 • Uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg (visitationskategori)
 • Sygedagpengemodtagere (sygedagpenge visitationskategori)
 • Dagpengemodtagere, Ledighedsydelsesmodtagere og revalidender/for-revalidender (Matchkategori)

Se: https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOG/pages/161972522/Personkategorisering+regler+visitation

For sammenhæng mellem KG, målgruppe og personkategori, se: Målgrupper (kategorisering)

https://starwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOG/pages/9404499/M+lgrupper+kategorisering

Sagsbehandlerne kan få hjælp til visiteringen fra forberedelsesskemaet (gennemgås i Crash Course del 3)

Fravær / fritagelser

Borgere kan have forskellige grunde til i perioder at være undtaget fra:

 • Rådighed – der kan omfatte Joblog, tilgængeligt CV, at stå til rådighed for henvist arbejde og/eller tilmelding og/eller
 • Aktivering og/eller
 • Kontaktforløb
 • Personligt fremmøde til samtaler

Det kan skyldes udefra kommende forhold, fx. sygdom eller at jobcentret bevilger en fritagelse i henhold til regler eller rettigheder for den pågældende kontaktgruppe.

Oversigt: https://star.dk/media/7337/2018_06_11_oversigt_over_fravaer_og_fritagelser_med_angivelse_af_visningsnavn_paa_jobnet.pdf

Se: Lovligt fravær og fritagelser, herunder sygdom og ferie

Muligheden for fravær afhænger af kombinationen af målgruppe / personkategori / kontaktgruppe. Reglerne er sammenfattet i en brugervejledning – som pt. er under opdatering. Den indeholder følgende:

Regler for:

 • Tilbagedatering
 • Varighed

Hvorvidt borger skal:

 • Være tilmeldt
 • Have et CV
 • Stå til rådighed for henvist arbejde
 • Bruge joblog
 • Have jobsamtaler (opfølgningsform)
 • I aktivering Ret/Pligt
 • Stå til rådighed for tilbud efter LAB

Eller om borger er fritaget når vedkommende har det aktuelle fravær

Endvidere er det angivet om borger har:

 • Pligt til selvbook
 • Ret til selvbook

DFDG validerer for korrekt registrering

 • KSS hjælper medarbejderne ud fra skemaet
 • Logik på flg. områder:
  • Til-/afmelding
  • CV
  • Selvbook
  • Joblog

Beregning af frister o. lign (både centralt og decentralt)

 • Logik kan være direkte eller via batchjob (fx automatisk gentilmelding)

Fravær / fritagelser - Administrative markeringer

Registrering af fravær og fritagelser anvendes også i en række tilfælde til administrative markeringer, der ikke hverken giver fravær eller fritager for noget:

 • Politiske tiltag, hvor der skulle laves en teknisk løsning hurtigt, der muliggjorde administrationen af en given ordning (fx kontantydelse)
 • Behov for særskilte markeringer på en borger på tværs af jobcentre og a-kasser, andre aktører m.v.
 • Integrationer mellem forskellige af aktørsystemerne – fx mellem jobcenter sags system og ydelsescentersystem

Fravær / fritagelser - Syge- / raskmelding

Hvis den ledige bliver syg (”Sygdom – sygemelding”), skal der registreres sygdom, således at den ledige dagpengemodtagere f.eks. ikke bliver indkaldt til samtale el. lign. I den periode, hvor den ledige er syg.

For ledige kontanthjælpsmodta ger/uddannelseshjælpsmodtagere har jobcenteret mulighed for at tage stilling til evt. sygeopfølgning.

Sygemeldingen har betydning i ft. Joblog, selvbooking m.m.

Bemærk at der er forskel på “ Sygdom – sygemelding” og “Sygdom – helbred forværres ved aktivering” samt ”Sygdom – helbred forværres ved arbejde”. Ved sygdom almindelig afmeldes man automatisk ved sygemelding.

Der er A-kassekommunikation på syge-raskmeldingen, således at a-kassen notificeres omkring sygemeldingen og raskmeldingen.

Integration mellem Jobnet/DFDG og en række øvrige systemer i fm. sygdom:

 • NemRefusion
 • eDagpenge
 • KSS
 • A-kasser
 • Borger.dk (Mit sygefravær)

Se: Syge- og raskmelding

Forretningsdomæner og forretningsobjekter

Beskæftigelsesområdet behandler en lang række forretningsobjekter. Det er lige fra jobs, til borgerens CV, til borgerens status på beskæftigelsesområdet. Dette behandles kortfattet i følgende.

Forretningsobjekterne på beskæftigelsesområdet er i nedenstående delt op i en række domæner, der efterfølgende yderligere er opdelt i en række forretningsbegreber. Disse kan betragtes som en slags ordbog for de forretningsemner, der behandles på beskæftigelsesområdet.


Forretningsdomæne

Indhold

Beskrivelse

Nationale og overnationale bestemmelser

Dette forretningsdomæne indeholder de lovgivningsmæssige rammer, som er fastlagt på nationalt eller europæisk niveau.

Det omfatter primært:

 • Persondatalovgivning
 • Registerlovgivning
 • EU-harmonisering

Persondataloven


Beskæftigelsesområdet generelt

Forretningsdomænet indeholder de lovgivningsmæssige rammer og andre rammer, som er styrende for de processer, systemer med videre, som understøtter beskæftigelsesindsatsen. 

Dette omfatter primært:

 • Love (blandt andet Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om en aktiv socialpolitik, Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen) 
 • Bekendtgørelser, herunder databekendtgørelse
 • Overordnet organisation (hovedsageligt mellem kommuner, a-kasser og star)
 • Samarbejdsparter 
 • Fællesoffentlige fora 
 • Områdets terminologi
 • Områdets klassifikationer

Visitation / status

Forretningsdomænet indeholder de kategoriseringer af ledige borgere, som afgør hvilken beskæftigelsesindsats, som personen har ret og pligt til at deltage i. Den primære kategorisering er i de målgrupper, som er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Dette omfatter primært:

 • Tilmelding/afmelding
 • Kontaktgruppe (Målgruppe)
 • Screening/Profilafklaring
 • Visitering/Kategorisering/Matchkategorisering
 • Ressourceafklaring og rehabiliteringsvurdering, herunder visitering til
  • (for)revalidering
  • ressourceforløb
  • jobafklaringsforløb
  • fleksjob
  • førtidspension
 • Beskrivelse af helbredsbegrænsning
 • Lovligt fravær og fritagelser, herunder sygdom og ferie

Kontaktforløb


Ledige, som modtager en ydelse, har ret og pligt til at deltage i kontaktforløb hos jobcenteret. Kontaktforløbet er forskelligt for de enkelte målgrupper, og formålet er at planlægge og følge op på beskæftigelsesindsatsen.

 • Planlægning af samtaler og øvrige møder
 • Afholdelse af samtaler og øvrige møder
 • Ret og pligt
  • Frist- og kravoverholdelse samt udeblivelse
  • Rådighedsvurdering og sanktionering
 • Særlige forløb
  • Opfølgning på SYDP
  • (For)revalidering, herunder opfølgning
  • Ressourceforløb, herunder opfølgning
  • Jobafklaringsforløb, opfølgning
  • Fleksjob, herunder opfølgning
  • Opfølgning på førtidspension
 • Forløb hos anden aktør
 • Kommunikation generelt, herunder mellem myndigheder
 • Progression

Kontaktforløb vejledning

Indsatser ved sygdom nedslidning vejledning


Jobsøgning

Det primære fokus i beskæftigelsesindsats er de lediges jobsøgning. Forretningsdomænet indeholder alt relateret til dette.

Dette omfatter primært:

 • CV
 • Stillingsklassifikationer
 • Uddannelsesklassifikationer
 • Kompetenceklassifikationer
 • Planlægning, overblik og kontrol
 • Jobmatch, borgerens jobsøgning (herunder værktøjer)

Virksomhedsrettet indsats

Forretningsdomænet indeholder de services, som tilbydes virksomhederne for at understøtte at ledige stillinger besættes af personer, som kommer fra ledighed.

Det omfatter primært:

 • Jobåbninger (herunder jobannoncer og jobordrer)
 • Rekruttering/formidling/henvisning
 • Støttet beskæftigelse (virksomhedsrettet håntering)
  • Virksomhedspraktik/nyttejob
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Voksenlærling
  • Jobrotation
 • Virksomhedskontakt
 • Varslinger
 • Arbejdsfordeling 

Virksomhedsrettederedskaber vejledning


Planer

Aftaler mellem borger, jobcenter og a-kasse, som omhandler beskæftigelsesindsatsen er fastholdt i en plan. Alt efter målgruppe, kan der være forskellige krav til planen.

Dette forretningsdomæne omfatter primært:

 • Min plan
  • Uddannelsesplan og uddannelsespålæg
  • Aftale om opfølgning for sygedagpengemodtagere 
  • Rehabiliteringsplan
  • Generel plan
 • Integrationskontrakt
 • Integrationsplan
 • Øvrige planer

Tilbud og aktiviteter

I de tilfælde hvor jobsøgning ikke er tilstrækkeligt for at få den ledige i job, eller hvor den ledige har andre problemer af ledighed, kan beskæftigelsesindsatsen indeholde en række andre aktiviteter. De er omfattet af dette forretningsdomæne.

Det omfatter primært:

 • Kurser
  • 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedsforløb (indsats)
  • Virksomhedspraktik/nyttejob
  • Løntilskudsansættelse
  • Fleksjob
  • Voksenlærling
  • Jobrotation
  • Seniorjob
 • Personlig assistance og hjælpemidler
 • Øvrige aktiviteter
 • Sundhedsindsats
 • Social indsats
 • Mentor

Indsatser og ordninger vejledning


Forvaltning

De retningslinjer, der gælder for forvaltningen i de berørte myndigheder, er omfatter af dette domæne.

Det glæder primært:

 • Klagesager
 • Partshøring
 • Aktindsigt

Ledelse og administration

Forretningsdomænet indeholder den ledelsesinformation, der stilles til rådighed, og de processer og informationer, der skal til for at de nødvendige opgaver kan blive løst. Desuden indeholder det brugeradgange til STARs it-systemer.

Dette omfatter primært:

 • Ledelse
  • Ledelsesinformation og BI
  • Effektmåling
 • Refusion
 • Medfinansiering
 • Opgavestyring
  • Opgaveallokering
  • Opgavekoordinering
  • Brug af anden aktør
 • Aktørroller
 • Administration
  • Brugerstyring
  • Dokumentskabeloner og blanketter

Ydelser

Dette forretningsdomæne indeholder de ydelser og tilskud, som ledige borgere kan modtage, og de tilskud virksomheder kan modtage som et led i beskæftigelsesindsatsen.

Det drejer sig om:

 • Tilskud til virksomheder
  • Tilskud til udgifter ved opkvalificering
  • Løntilskud
  • Jobrotationsydelse
 • Tilskud til borgere
  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Kontanthjælp
  • Integrationsydelse
  • Ledighedsydelse
  • Ressourceforløbsydelse
  • Uddannelseshjælp
  • Særlig uddannelsesydelse
  • Arbejdsmarkedsydelse (historisk ydelsestype)
  • Kontantydelse
  • Førtidspension
  • Barselsdagpenge
  • Sygedagpenge
  • Revalideringsydelse
  • Fleksløn
  • Fleksløntilskud
  • Befordringsgodtgørelse
  • Tilskud til udgifter til hjælpemidler og personlig assistance

Ydelser og ferie vejledning


Stamdata

Forretningsdomænet indeholder data, som er en forudsætning for de processer og systemer, som understøtter beskæftigelsesindsatsen.

Det drejer sig om:

 • Borger
  • CPR-data
 • Virksomhed
  • CVR-data
 • Organisation
  • Sagsbehandler/Jobkonsulent
  • Jobcenter
  • A-kasse
  • Øvrige kommunale forvaltninger
  • Sundhedssektoren
  • Uddannelsessektoren
  • Private aktører

Supportering

Forretningsdomænet indeholder, det der skal til for at STAR kan supportere sine it-systemer.

Det drejer sig om:

 • Kommunikation med LSS mv.