Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: EA regol ændret til FDA reol

Dokumentation af it-principper, der understøtter de vigtigste egenskaber ved den fremtidige arkitektur. 

Table of Contents

Undersider

Children Display


Disse principper er udarbejdet med udgangspunkt i bl.a.:

Baggrund

Principperne må gerne inddeles i emner - fx efter OIO EA FDA reolens overordnede struktur eller i underemner som applikationer og integrationer, service-orientering, information og data, teknologi, it-organisation og generel tilgang til arkitektur.

I en EA FDA sammenhæng er det især vigtigt at topledelsen beslutter principper på overordnet, generelt niveau.

Principper bør som minimum beskrives med rationale og implikationer. I en konkretisering vil dette bidrage til at præcisere hvordan det skal fortolkes i den givne sammenhæng.

Principper bør prioriteres og på overordnet niveau bør der typisk ikke være mere end 5-15 stykker. Bedst er det hvis de er så enkelt formuleret at de kan huskes udenad.

Er der mange principper vil det være en god idé at ordne dem hierarkisk i temaer.

Udfordringen er, at principperne kan være formuleret, så de er svært at relatere til i det konkrete projekt. Derfor bør styringsmekanismen være, at hvert projekt selv fortolker om princippet skal finde anvendelse efter parolen - følg eller forklar.

Løsaningsprojekter bør frembringe en liste over relevante principper og forklare hvordan de følger disse eller hvordan de eventuelt afviger. Dermed bidrager projektet med at gøre principperne stærkere eller svagere. Hvis man fraviger dette, vil principper være som skåltaler - uden nogen egentlig betydning.

På længere sigt vil principperne blive uddybet med alle projekters eksempler - og det er af uvurderlig værdi.